Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Exempel fullbredd

Miljöproblematiken har under senare tid utvecklats från att ha varit enbart lokala problem knutna till flyglatser till att i hög grad gälla miljöpåverkan genom utsläpp. Allmänflyget är en del av den problematiken vare sig vi vill eller inte även om vi anser att vår andel är försumbar. I vissa avseenden kan vi heller inte hävda att den är försumbar. KSAK och M-KSAK måste därför engagera sig i miljöfrågorna både sett från ett natioinellt och ett lokalt perspektiv.

Vision och mål gällande miljö

Vision

Motordrivet privatflyg skall uppfattas som miljömässigt hänsynsfullt och i största utsträckning även miljövänligt. Satsningar inom miljön skall ge positiva vinster.

Mål

Flygverksamheten inom vårt ansvarsområde skall påverkas till att bidra till minsta möjliga miljöpåverkan.

Delmål

Användning av bly i drivmedel skall minska för att på sikt upphöra.

  • Utsläppen av CO2 skall minskas genom minskad bränsleförbruking per flygtimme.
  • Verksamheten skall efterhand genomföras med bräslesnålare flygplan.
  • Förändringarna enligt ovan skall minska flygtimpriset och medge ökat flygtidsuttag.
  • Störningar genom buller skall minska kontinuerligt.

Fakta

Länken nedan går till en faktaredovisning gällande miljön sett ur allmänflygets och KSAK:s synvinkel. Underlaget lämpar sig för flygklubbar som ett underlag i debatter och i redovisningar där miljöfrågor har betydelse. Underlaget kan också ses som en allmän kunskapsbank gällande ett område där det råder stor okunskap och missuppfattningar.

Publicerad: 28 februari, 2015 av Ola Eborn