Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Introduktionsflygningar

Vad är introduktionsflygningar enligt EASA?

2016 infördes våra nya operativa regelverk för oss allmänflygare, Part-NCO. I samband med detta fick vi också konceptet ”introduktionsflygningar” som kommit till för att vi ska kunna locka fler människor till flyget på gräsrotsnivå. Vi på KSAK hoppas att fler klubbar kommer igång med introduktionsflygningar och vi har tidigare skrivit om vilka villkor som gäller men en viss tvekan har funnits kring omfattningen av det. I reglerna står det att det inte får utgöra mer än ”en marginell” del av verksamheten. Vad är marginellt?

Genom ett MFL på hemsidan har nu Transportstyrelsen kommit ut med en tolkning av termen ”marginell” vilket är bra för oss brukare. Såhär skriver de:

Transportstyrelsens tolkning
Tolkningen avser situationen då en organisation vars syfte är att främja flygsport eller fritidsflyg (t.ex. flygklubbar) erbjuder introduktionsflygning, fallskärmshoppning eller avancerad flygning för andra än organisationens
medlemmar.
”Marginell del av organisationens verksamhet” innebär enligt Transportstyrelsens tolkning att antalet flygtimmar då andra än organisationens medlemmar deltar enligt art. 6.4a c) får uppgå till högst 8 procent av organisationens samlade flygtimmar under det aktuella kalenderåret. Marginell del måste förstås som en mycket liten del av organisationens verksamhet, mindre än en tiondel.

Även om vi på KSAK önskar att andelen fick vara högre så är det ändå bra med ett förtydligande som detta. Tänk på att provlektioner med flyglärare inte är begränsat genom detta.
Läs transportstyrelsens meddelande HÄR

Introduktionsflygningar kan närmast jämföras med begreppet rundflyg och det är egentligen vad det handlar om. Det har inget med cost-sharing att göra som handlar mer om att du kan flyga A till B där alla ombord är med och delar på kostnaderna. Det finns villkor som en introduktionsflygning ska uppfylla för att hålla sig inom regelverkets ramar. Principiellt gäller detta även för annex 1 flygplan och ultralätt som regleras nationellt, även om undantaget från förordningen (EU) nr 965/2012 gäller EASA regler.

Följande gäller för introduktionsflygningar med motordrivet flygplan:

  • Flygningen ska starta och landa på samma flygplats, A till A.
  • Flygningen ska genomföras VFR dager.
  • Flygningen ska genomföras av en flygskola, flygklubb eller annan organisation som har intresse av att fler flyger.
  • Organisationen ska ha en utsedd person som har säkerhetsansvar.
  • Organisationen ska äga eller hyra flygplanet/flygplanen.
  • Överskottet från flygningarna får inte lämna organisationen, t.ex. inte avlönade piloter.
  • Introduktionsflygningar ska endast utgöra en marginell del av organisationens verksamhet del av organisationens verksamhet.
    Transportstyrelsen har i ett MFL meddelat att ”en marginell del av verksamheten” innebär som mest 8%.

Transportstyrelsen har möjlighet, enligt Part-NCO, att sätta upp riktlinjer för introduktionsflygningar men så vitt vi vet har det inte skett än. Troligtvis kommer det inte att ske förrän man ser ett behov av det så betrakta nuvarande hållning som frihet under ansvar. Det vill vi inte missbruka.

Vanliga frågor

Är det svartflyg?

Nej! Introduktionsflygning är absolut helt enligt reglerna så länge villkoren uppfylls. KSAK uppmuntrar alla flygklubbar att erbjuda introduktionsflygningar. Det är ett bra sätt att få in nya personer.

Vad får en introduktionsflygning kosta?

Det finns inte någon begränsning vad gäller prissättningen. Men ska man uppnå syftet med att få fler elever så bör det vara jämförbart med hyrpriset för respektive flygplan. Det är upp till organisationen att bestämma priset och marknaden avgör vad den vill betala.

Hur många passagerare får det vara ombord?

Det är endast flygplanets sittplatser som begränsar hur många passagerare som kan följa med.

Får vem som helst göra de här flygningarna?

Alla piloter som är behöriga att flyga flygplanet får genomföra flygningarna. Dock bör man som organisation välja ut vilken nivå man bör ha för att vara pilot här. Flygtid senaste 12 månaderna och total flygtid kan vara bra parametrar för lämplighet.

Får en passagerare styra?

Man ska tänka på att introduktionsflygning inte är skolflygning. Syftet är inte att lära någon att flyga utan snarare att ge dem känslan av att vara uppe i luften. Det är upp till befälhavaren att göra bedömningen om en passagerare ska få göra någon sväng eller liknande, precis som när du flyger med någon av dina vänner, men tänk på att personen i så fall bör göra en provlektion med flyglärare istället.

Fler frågor? Skriv till niklas.larsson@ksak.se för svar.

EASAs föreskrifter

Nedan hittar du samtliga referenser i Part-NCO där begreppet introduktionsflygningar nämns:

Definitioner:

(9) ‘introductory flight’ means any flight against remuneration or other valuable consideration consisting of an air tour of short duration, offered by an approved training organisation or an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, for the purpose of attracting new trainees or new members;

Artikel 6, Undantag:

  1. introductory flights, parachute dropping, sailplane towing or aerobatic flights performed either by a training organisation having its principal place of business in a Member State and approved in accordance with Regulation (EU) No 1178/2011, or by an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, on the condition that the aircraft is operated by the organisation on the basis of ownership or dry lease, that the flight does not generate profits distributed outside of the organisation, and that whenever non-members of the organisation are involved, such flights represent only a marginal activity of the organisation.

ARO-delen av Part-NCO är regler som myndigheten ska följa, här framgår att Transportstyrelsen har rätt att upprätta ytterligare villkor som ska uppfyllas vid introduktionsflygningar:

ARO.OPS.300 Introductory flights

The competent authority may establish additional conditions for introductory flights carried out in accordance with Part-NCO in the territory of the Member State. Such conditions shall ensure safe operations and be proportionate.

AMC1 ARO.OPS.300 Introductory flights

MARGINAL ACTIVITY

The competent authority should publish criteria specifying to which extent it considers an activity marginal and how this is being overseen.

GM1 ARO.OPS.300 Introductory flights

ADDITIONAL CONDITIONS

For introductory flights carried out in the territory of the Member State, the competent authority may establish additional conditions such as defined area of the operation, time period during which such operations are to be conducted, safety risk assessments to be accomplished, aircraft to be used, specific operating procedures, notification requirements, maximum distance flown, pilot qualification, maximum number of passengers on-board, further restrictions on the maximum take-off mass.

NCO.GEN.103:

NCO.GEN.103 Introductory flights

Introductory flights referred to in Article 6(4a)(c) of this Regulation when conducted in accordance with this Annex, shall:

(a) start and end at the same aerodrome or operating site, except for balloons and sailplanes;
(b) be operated under VFR by day;
(c) be overseen by a nominated person responsible for their safety; and
(d) comply with any other conditions stipulated by the competent authority.

Publicerad: 20 juni, 2018 av Niklas Larsson
Senast ändrad: 16 juni, 2020 av Niklas Larsson