Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Följ föreskriften om hur ni ska efterleva Introduktionsflygningar – Ny regel i kraft 1 juni 2024!

Introduktionsflygningar – öppnar upp för nya piloter och medlemmar!

Vad är introduktionsflygningar enligt EASA? 2016 infördes våra nya operativa regelverk för oss allmänflygare, Part-NCO. I samband med detta fick vi också konceptet ”introduktionsflygningar” som kommit till för att vi ska kunna locka fler människor till flyget på gräsrotsnivå. Vi på KSAK hoppas att fler klubbar kommer igång med introduktionsflygningar och vi har tidigare skrivit om vilka villkor som gäller men en viss tvekan har funnits kring omfattningen av det. Nu är föreskriften här och från 1 juni har den trätt i kraft!

Så här ska du göra ansvarig för Introduktionsflygningar:
Här följer goda råd för hur ni i flygklubben ska hantera introduktionsflygningar på ett rätt och riktigt sätt. Inte minst för att upprätthålla rätt flygsäkerhet. Se till Niklas Larssons (tidigare KSAK) snabbguide; Nationella regler introduktionsflygningar TSFS 2024_8 v2

Den nya förskriften träder i kraft 1 juni 2024, se till: Transportstyrelsen föreskrift
På klubben behöver ni en tydlig manual för hantering av introduktionsflygningarna, så här skriver, Björn Rystedt (KSAK), Linköpings flygklubb. Följande att beaktas;

 • att flygningen kommer att utföras enligt reglerna för icke-kommersiell verksamhet,
 • att verksamheten inte är tillståndspliktig,
 • samt att icke-kommersiell verksamhet inte har samma säkerhetsnivå som kommersiell flygtransport.

Det står helt klart att TS kommer att vara än mer noggrann och kontrollerade av flygklubbarnas efterlevnad av introduktionsflygningar. Därmed behöver ni se över era rutiner och vad ni har för manual i ärendet. För frågor och funderingar vänligen kontakta Lars-Christer på 076-131 46 46 eller på lars-christer@ksak.se

Tidigare information som är publicerat i ärendet.
Transportstyrelsens tolkning
Tolkningen avser situationen då en organisation vars syfte är att främja flygsport eller fritidsflyg (t.ex. flygklubbar) erbjuder introduktionsflygning, fallskärmshoppning eller avancerad flygning för andra än organisationens medlemmar.
”Marginell del av organisationens verksamhet” innebär enligt Transportstyrelsens tolkning att antalet flygtimmar då andra än organisationens medlemmar deltar enligt art. 6.4a c) får uppgå till högst 8 procent av organisationens samlade flygtimmar under det aktuella kalenderåret. Marginell del måste förstås som en mycket liten del av organisationens verksamhet, mindre än en tiondel.

Även om vi på KSAK önskar att andelen fick vara högre så är det ändå bra med ett förtydligande som detta. Tänk på att provlektioner med flyglärare inte är begränsat genom detta. Läs Transportstyrelsens meddelande HÄR

Introduktionsflygningar är benämningen för att få möjlighet att prova på hur det att flyga – en introduktion till att vara pilot – där ni i klubben introducerar individen till  att bemästra lufthavet. Tidigare benämning ”Rundflyg” har idag en annan betydelse varför vi ska undvika ordet ”Rundflyg” som utförs av kommersiella operatörer med tillstånd av Transportstyrelsen.
Introduktionsflygning har inget med cost-sharing att göra som handlar mer om att du kan flyga A till B där alla ombord är med och delar på kostnaderna. Det finns villkor som en introduktionsflygning ska uppfylla för att hålla sig inom regelverkets ramar. Principiellt gäller detta även för annex 1 flygplan och ultralätt som regleras nationellt, även om undantaget från förordningen (EU) nr 965/2012 gäller EASA regler.

Följande gäller för introduktionsflygningar med motordrivet flygplan:

 • Flygningen ska starta och landa på samma flygplats, A till A.
 • Flygningen ska genomföras VFR dager.
 • Flygningen ska genomföras av en flygskola, flygklubb eller annan organisation som har intresse av att fler flyger.
 • Organisationen ska ha en utsedd person som har säkerhetsansvar.
 • Organisationen ska äga eller hyra flygplanet/flygplanen.
 • Överskottet från flygningarna får inte lämna organisationen, t.ex. inte avlönade piloter.
 • Introduktionsflygningar ska endast utgöra en marginell del av organisationens verksamhet del av organisationens verksamhet.
  Transportstyrelsen har i ett MFL meddelat att ”en marginell del av verksamheten” innebär som mest 8%.

Transportstyrelsen har möjlighet, enligt Part-NCO, att sätta upp riktlinjer för introduktionsflygningar men så vitt vi vet har det inte skett än. Troligtvis kommer det inte att ske förrän man ser ett behov av det så betrakta nuvarande hållning som frihet under ansvar. Det vill vi inte missbruka.

Förtydliganden och vanliga frågor

Introduktionsflygningar är inte rundflyg. Rundflyg, d v s ”flyga runt medborgare mot betalning” är inte tillåtet om inte organisationen har ett speciellt tillstånd från Transportstyrelsen. Rundflyg är att likställa med kommersiell flygverksamhet och styrs av EU 965/2012 del CAT – Commercial Air Transport. En flygklubb får inte annonsera och genomföra rundflyg.

Introduktionsflygningar är inte en ”skolflygning”, ”provlektion eller ”spaka själv” med flyginstruktör.
”Provlektion”, ”Spaka själv”, ”Prova på lektion” är och ska likställas som skolflygning med flyginstruktör inom ramen för en UL/DTO/ATO. Flygskolor får givetvis genomföra introduktionsflygningar och också annonsera om dessa, men de ska då följa regler och begränsningar för introduktionsflygning samt särskiljas från provlektioner, spaka själv och prova på lektioner.

Är det svartflyg?

Nej! Introduktionsflygning är absolut helt enligt reglerna så länge villkoren uppfylls. KSAK uppmuntrar alla flygklubbar att erbjuda introduktionsflygningar. Det är ett bra sätt att få in nya personer.

Vad får en introduktionsflygning kosta?

Det finns inte någon begränsning vad gäller prissättningen. Men ska man uppnå syftet med att få fler elever så bör det vara jämförbart med hyrpriset för respektive flygplan. Det är upp till organisationen att bestämma priset och marknaden avgör vad den vill betala.

Hur många passagerare får det vara ombord?

Det är endast flygplanets sittplatser som begränsar hur många passagerare som kan följa med.

Får vem som helst göra de här flygningarna?

Alla piloter som är behöriga att flyga flygplanet får genomföra flygningarna. Dock bör man som organisation välja ut vilken nivå man bör ha för att vara pilot här. Flygtid senaste 12 månaderna och total flygtid kan vara bra parametrar för lämplighet.

Får en passagerare styra?

Man ska tänka på att introduktionsflygning inte är skolflygning. Syftet är inte att lära någon att flyga utan snarare att ge dem känslan av att vara uppe i luften. Det är upp till befälhavaren att göra bedömningen om en passagerare ska få göra någon sväng eller liknande, precis som när du flyger med någon av dina vänner, men tänk på att personen i så fall bör göra en provlektion med flyglärare istället.

Fler frågor? Skriv till Niklas Larsson för svar eller kontakta kansliet, Lars-Christer på 076-131 46 46

EASAs föreskrifter

Nedan hittar du samtliga referenser i Part-NCO där begreppet introduktionsflygningar nämns:

Definitioner:

(9) ‘introductory flight’ means any flight against remuneration or other valuable consideration consisting of an air tour of short duration, offered by an approved training organisation or an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, for the purpose of attracting new trainees or new members;

Artikel 6, Undantag:

 1. introductory flights, parachute dropping, sailplane towing or aerobatic flights performed either by a training organisation having its principal place of business in a Member State and approved in accordance with Regulation (EU) No 1178/2011, or by an organisation created with the aim of promoting aerial sport or leisure aviation, on the condition that the aircraft is operated by the organisation on the basis of ownership or dry lease, that the flight does not generate profits distributed outside of the organisation, and that whenever non-members of the organisation are involved, such flights represent only a marginal activity of the organisation.

ARO-delen i (EU) 965/2012 är regler som myndigheten ska följa, här framgår att Transportstyrelsen har rätt att upprätta ytterligare villkor som ska uppfyllas vid introduktionsflygningar:

ARO.OPS.300 Introductory flights

The competent authority may establish additional conditions for introductory flights carried out in accordance with Part-NCO in the territory of the Member State. Such conditions shall ensure safe operations and be proportionate.

AMC1 ARO.OPS.300 Introductory flights

MARGINAL ACTIVITY

The competent authority should publish criteria specifying to which extent it considers an activity marginal and how this is being overseen.

GM1 ARO.OPS.300 Introductory flights

ADDITIONAL CONDITIONS

For introductory flights carried out in the territory of the Member State, the competent authority may establish additional conditions such as defined area of the operation, time period during which such operations are to be conducted, safety risk assessments to be accomplished, aircraft to be used, specific operating procedures, notification requirements, maximum distance flown, pilot qualification, maximum number of passengers on-board, further restrictions on the maximum take-off mass.

NCO.GEN.103:

NCO.GEN.103 Introductory flights

Introductory flights referred to in Article 6(4a)(c) of this Regulation when conducted in accordance with this Annex, shall:

(a) start and end at the same aerodrome or operating site, except for balloons and sailplanes;
(b) be operated under VFR by day;
(c) be overseen by a nominated person responsible for their safety; and
(d) comply with any other conditions stipulated by the competent authority.

Publicerad: 20 juni, 2018 av Niklas Larsson
Senast ändrad: 16 april, 2024 av Lars-Christer Andersson