Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in
×

Flygsäkerhetspolicy

Flygning ska vara kul men framförallt säkert. Inom vår flygskola eftersträvar vi att varje flygtimme ska vara lika säker för så väl elev, instruktör som tredje part. Flygsäkerhetspolicyn gäller för samtliga utbildningsprogram/kursplaner inom flygskolan.

Alla händelser som hade kunnat leda till en incident eller olycka rapporteras för att underlätta identifiering av flygsäkerhetsbrister inom organisationen. Vi tillämpar i samtliga fall en ”just culture” vilket innebär att den som rapporterar en händelse inte ska beskyllas eller stå i skuld.

Jag som skolans företrädare är den person som är ansvarig för att rapporterna behandlas, utvärderas samt att återkoppling sker till den som så önskar. Samtliga rapporter anonymiseras men händelserna kan, och bör, diskuteras i klubbledningen eller annat utsett organ för att förhindra att händelsen inte ska uppstå igen. Befälhavaren ansvarar för säkerheten ombord och att flygningarna följer de lagar och regler som gäller.

Vår ståndpunkt är att det är bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite och vi vill att alla aktiva inom organisationen ska känna förtroende för rapporteringssystemet och dess positiva effekter på flygsäkerheten. Hur vi i flygskolan jobbar med riskreducerande åtgärder beskrivs med hjälp av en riskmatris på efterföljande sidor.

Flygsäkerhetsrelaterade händelser ska rapporteras i myWeblog och till Transportstyrelsen.

×

Integritetspolicy DTO-ansökan

KSAK med våra organisationer är måna om att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

I första hand berörs du av ditt Medlemskap eller som Besiktningsman-, Flygplansägare, Flyglärare och/eller hyresgäst sv Siljan Airpark. Vi noterar följande uppgifter om dig, ditt namn, adress, telefonnummer, mail och i vissa fall personnummer.

Vi använder dina personuppgifter till att kunna sköta KSAK anslutna medlemmar, delegerad verksamhet av Transportstyreslen, UL-delegering och Tillståndsverksamhet för flygskolor och Flyglärarutbildning.

Dina uppgifter kommer in till oss i första hand genom ditt medlemskap i en flygklubb via klubbens egen registerhantering, per telefon eller mail. I de flest fall är det du själv som kontaktar oss via brev, telefon och/eller mejl.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Tiden vi sparar dina uppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för aktuellt ändamål. Som huvudregel sparar vi dina uppgifter så länge du tillhör någon av ovan kategorier. Så snart du har avsagt dig någon av ovan kategorier sparar vi dina uppgifter 12 månader därefter. För att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kund- och faktureringsuppgifter så länge som i lagen anges.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information och kontroll över dina egna personuppgifter. Du har rätt att få en kopia på de uppgifter vi behandlar som gäller dig, genom ett registerutdrag.
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:
I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor vänligen kontakta oss på telefon 08-764 60 90 eller via mail info@ksak.se

Säkerhetspolicy 

KSAK
Gustavslundsvägen 137, 5tr
SE-167 51  Bromma
Telefon: 08-764 60 90
E-post: info@ksak.se

DTO ansökningssida

Följ instruktionerna i formuläret och fyll i för att skapa er DTO-ansökan. Om du gör ändringar i en redan befintlig DTO-skola, ange ditt referensnummer(SE.DTO.XXXX) och vilka ändringar som gjorts i det mail du skickar till Transportstyrelsen. Glöm inte att bifoga nya deklarationen.

Skriv ner kortfattat varför du önskar göra en ändring (max 450 tecken)

1
1

Lista vilka kurser ni bedriver

Lista de flygplan som används för utbildning

1

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration. Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Skriv under med muspekaren alternativt fingret eller stylus om du använder surfplatta eller telefon.

Skriv under med muspekaren alternativt fingret eller stylus om du använder surfplatta eller telefon.

×