Flygklubbar

Arvika flygklubb

Westlanda flygplats
671 92  Arvika

Tel: 0570-19 290
Hemsida: http://www.arvikaflygklubb.se/
E-post: erica_balke@hotmail.com

Skolning/typ: PPL

Arvika flygklubb

Westlanda flygplats
671 92  Arvika
Tel: 0570-19 290
Hemsida: http://www.arvikaflygklubb.se/
E-post: erica_balke@hotmail.com

Skolning/typ: PPL