Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Stiftelsen Svenska Flygares Riksförbunds Hjälpfond

KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) förvaltar stiftelsen Svenska Flygares Riksförbunds Hjälpfond (härefter benämnd Hjälpfonden). Denna stiftelse har syftet att stödja flygare eller anhörig till flygare som genom olycka har drabbats på ett sådant vis att ekonomiskt stöd för särskilt ändamål kan behövas.

Ansökan ställs till KSAKs styrelse och behandlas löpande. Nedan är ett utdrag ur stiftelsens stadgar gällande villkor och behörighet för sökande;

§1Svenska Flygares Riksförbunds hjälpfond, tillkommen genom gåvor och donationer, har till ändamål att bereda understöd till behövande:

a) flygare, som blivit berövad sin existensmöjlighet eller fått sin arbetsförmåga nedsatt under i första hand yrkesutövning som flygare (1), samt 

b) make/maka, sambo, minderåriga barn (intill fyllda 18 år) och föräldrar till omkommen flygare enligt mom. a) ovan, vilka till sin försörjning varit beroende av den avlidne och 

c) i andra hand make/maka, sambo, minderåriga barn (intill fyllda 18 år), och föräldrar till skadad flygare enligt mom. a) ovan, vilka till sin försörjning varit beroende av den skadade. 

(1) Med flygare avses i detta reglemente flygplansbesättning även som flygmekaniker.

Sökande bör i första hand vara motorflygare, eller anhörig enligt ovan, i klubb ansluten till KSAK. KSAK behandlar även ansökningar från medlemmar, eller anhörig enligt ovan, i de till Flygsportförbundet anslutna grenförbunden. Ansökan sker skriftligen till KSAK med motivering och underlag som styrker ansökt belopp. KSAKs beslut kan ej överklagas.